PRIVACYVERKLARING

Istanbul Hair respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De huidige versie van de privacyverklaring is de enige verse die van toepassing Is.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobile telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “de website”): istanbulhair.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”); Istanbul Hair, gevestigd te Waldorpstraat 215 2521 CJ Den Haag, kvk-nummer:

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het in bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van onze website en gebruik te maken van onze dienstverlening verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van u. Hieronder wordt per doeleinde aangegeven welke gegevens we van u verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien U vragen heeft of wil weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons. De contactgegevens staan onderaan in deze privacyverklaring.

Contact

Wanner u ons een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij eventueel de volgende persoonsgegevens:

 • Volledige naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van uw bericht

We bewaren uw gegevens zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 14 dagen nadat uw vraag of klacht behandeld is, omdat we en zeker van willen zijn dat we uw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

Reviews

U heeft de mogelijkheid om een beoordeling te geven over onze dienstverlening. Hierbij maken wij gebruik van Trustpilot. De reviews zijn te lezen op de websites van deze partij.

Trustpilot is zelf verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Als u wilt weten wat zij met uw persoonsgegevens doen, lees dan het privacy beleid op hun eigen website.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Wij hebben namelijk een commercieel belang om onze dienstverlening te verbeteren. Ons commerciële belang prevaleert boven uw privacybelang, gezien het feit dat u zelf invloed heeft op wat voor informatie u achterlaat in de klantbeoordeling.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam zoals vermeld in de klantbeoordeling
 • Woonplaats
 • Inhoud van het bericht

Wij bewaren uw persoonsgegevens maximaal 2 jaar nadat je de review hebt achtergelaten.

Solliciteren

Heeft u gereageerd op een van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd?

Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Volledige naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ok, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met IS nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website IS uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Istanbul Hair. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over en geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke person; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden

geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan of verplicht is. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om uw testuitslag, wanneer deze positief is, te melden bij de GGD.

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij nier een gerechtvaardigd belang bij hebben (zoals het bestrijden van fraude);
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf of het delen van een positieve testuitslag met de GGD).

De partijen die van ons uw persoonsgegevens ontvangen kunnen zijn:

 • IT-leveranciers en-dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • App clinic

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Istanbul Hair. U dient zich ervan bewust te zijn dat Istanbul Hair niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn of van websites die links naar onze website plaatsen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Istanbul Hair heeft passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in lijn met de geldende weten regelgeving, zijn beschermd tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Zo maken wij op onze website gebruik van een versleutelde verbinding

(HTTPS), zodat de door verstuurde gegevens zijn beveiligd. Verder hanteren wij een strikt beveiligingsbeleid. Wij hanteren dit zowel voor het digitale deel van onze dienstverlening, als ook voor het fysieke deel van de dienstverlening (op de testlocaties bijvoorbeeld).

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid sub b AVG heft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@istanbulhair.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Welke privacy rechten heeft u?

Als U vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent en dat de persoonsgegevens u toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke

privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt U dat kenbaar maken via

info@istanbulhair.nl.  Istanbul Hair heeft een functionaris gegevensbescherming (hierna: FG).

U kunt ook direct contact opnemen met onze FG via fg@istanbulhair.nl.

 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@istanbulhair.nl

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website special op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 1. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
 • Geen overige cookies
 1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 2. Voor meer informatie over het gebruik, beheer en de verwijdering van cookies, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Wijzigingen in deze privacyen cookieverklaring

Wanner onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ok onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website de kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanner hierop en wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring kunt u zich richten tot de onderstaande contact gegevens:

Golden Palm Europe BV

E-mail: info@istanbulhair.nl

Telefoonnummer: 085 400 84 84